دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب:                                                                                   

 • فصل اول- معرفی پژوهش
  • مقدمه …………………………………………………………………………………2                                                             
  • اظهار مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………3  
  • اهداف پژوهش………………………………………………………………………10

1-3-1- هدف اصلی طرح……………………………………………………………10

                    1-3-2- اهداف فرعی طرح…………………………………………………………..10

                     1-3-3- هدف کاربردی……………………………………………………………….11

1-3-4- فرضیات ………………………………………………………………………11

1-3-5- سوالات پژوهش ……………………………………………………………11

 • فصل دوم- مبانی نظری                                                    
  • مقدمه ……………………………………………………………………………….. 13                                                             
  • رضایت مشتری …………………………………………………………………..14                                               
   • مقدمه………………………………………………………………….14
   • تعریف رضایت…………………………………………………… 16
   • مدل کانو ………………………………………………………….. 17
   • کیفیت خدمات و رضایت مشتری…………………………….19
   • تفاوت کیفیت خدمات و رضایت مشتری………………….20
   • ارتباط میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری……………..27
   • مدل تامین رضایت مشتری……………………………………..30
  • کیفیت………………………………………………………………..32
   • تاریخچه کیفیت………………………………………………..32
   • مفهوم کیفیت……………………………………………………32
   • انواع کیفیت…………………………………………………….33
   • کیفیت خدمات…………………………………………………34
   • اجزای اصلی خدمات………………………………………..35
   • ابعاد کیفیت در خدمات بهداشتی………………………..36
   • ضرورت در نظر داشتن کیفیت…………………………………..37
  • سروکوال……………………………………………………………………………44

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

 

1-3-1- هدف اصلی طرح:

تعیین کیفیت خدمات بیمارستانی با بهره گیری از تحلیل اهمیت عملکرد در بیمارستان های  آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 92-1391

 

 

1-3-2- اهداف فرعی طرح:

 • تعیین سطح اهمیت (انتظار) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین سطح عملکرد(رضایت) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین اندازه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • مقایسه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین جایگاه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • مقایسه جایگاه بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • تعیین نقاط بحرانی کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه

 

 

 

 

1-3-3- هدف کاربردی :

 • مشخص کردن نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها در زمینه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • ارائه پیشنهاد کاربردی در جهت ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه