دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • تاریخچه سروکوال……………………………………………44
 • ابعاد5 گانه سروکوال………………………………………..46
 • مدل شکاف کیفیت خدمات………………………………50
 • مدل پنج شکافی………………………………………………52
 • علت های وجود شکاف ها……………………………………..53
 • مدل هفت شکاف…………………………………………….54
 • مزایای سروکوال……………………………………………..57
 • روش های تحلیلی ارزیابی کیفیت………………………………………….57
  • تحلیل اهمیت عملکرد…………………………………..57
  • Lot Quality Assurance Sampling (LQAS)………62
  • روش ماتریس تاثیر- سهولت…………………………….62
  • مدل برایس و برادوک[1]……………………………………….63
  • مدل نیگل اسلک……………………………………………….64
  • مدل زهانگ………………………………………………………65
  • سایرمدل های بهبود کیفیت خدمات………………………67
 • مروری بر مطالعات…………………………………………………………………68
  • مطالعات خارجی……………………………………………….68
  • مطالعات داخلی………………………………………………..73
 • فصل سوم- روش پژوهش
  • مقدمه………………………………………………………………………………83
  • نوع پژوهش……………………………………………………………………..83
  • جامعه پژوهش………………………………………………………………….83
  • روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………….84
  • ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………84
  • روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………85
  • روش گرد آوری داده ها…………………………………………………….86
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………..86
  • مکان پژوهش…………………………………………………………………..88
  • زمان پژوهش……………………………………………………………………88
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………….88
  • ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………..89
  • تعریف واژه ها………………………………………………………………….90
 • فصل چهارم- یافته ها
  • مقدمه……………………………………………………………………………………..93
  • یافته ها……………………………………………………………………………………93
   • یافته های دموگرافیک………………………………………………………………..93
   • یافته های مبتنی برهدف 3-1…………………………………………………….96
   • یافته های مبتنی برهدف شماره 4………………………………………………..104
   • یافته های مبتنی برهدف شماره 5 ……………………………………………….105
   • یافته های مبتنی برهدف شماره 6 ……………………………………………….112
   • یافته های مبتنی برهدف شماره 7 ………………………………………………113
  • فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

   • مقدمه …………………………………………………………………………………..115
   • بحث……………………………………………………………………………………..116
   • نتیجه گیری…………………………………………………………………………….124
   • پیشنهاد و راهکارها ……………………………………………………………….126
   • پیشنهاد پژوهش های آتی…………………………………………………………127
  • پیوست ها
   • منابع ……………………………………………………………………………………..130
   • چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………142

[1] .brice- braddock

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

 

1-3-1- هدف اصلی طرح:

تعیین کیفیت خدمات بیمارستانی با بهره گیری از تحلیل اهمیت عملکرد در بیمارستان های  آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 92-1391

 

 

1-3-2- اهداف فرعی طرح:

 • تعیین سطح اهمیت (انتظار) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین سطح عملکرد(رضایت) بیماران بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین اندازه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • مقایسه شکاف کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • تعیین جایگاه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • مقایسه جایگاه بیمارستان های مورد مطالعه در ماتریس اهمیت- عملکرد
 • تعیین نقاط بحرانی کیفیت در بیمارستان های مورد مطالعه

 

 

 

 

1-3-3- هدف کاربردی :

 • مشخص کردن نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها در زمینه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات
 • ارائه پیشنهاد کاربردی در جهت ارتقای کیفیت خدمات در بیمارستان های مورد مطالعه